Bijgewerkt op 20-10-2020

René Internationaal B.V.
De Waterman 15A
4891 TL Rijsbergen
Nederland

KvK: 20143590

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN RENÉ INTERNATIONAAL B.V.

1. Definities

In deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. René Internationaal: De besloten vennootschap René Internationaal B.V., statutair gevestigd te Rijsbergen, kantoorhoudende en productie adres aan de Waterman 15A te Rijsbergen, postcode 4891TL, en/of haar werknemers, directie en/of door haar ingehuurde derden. Ook acterend onder de handelsnamen: BottleX, Rene Professional en Whitelabelhaircare.
 2. Koper: de wederpartij en/of contractspartij en/of koper van René Internationaal producten of diensten en elke andere partij waaraan René Internationaal zaken aanbiedt, offreert, levert, verkoopt en/of waarmee René Internationaal anderszins mee in een contractuele of financiële relatie staat.
 3. Partijen: “René Internationaal” en “Koper” en eventuele andere partijen die partij zijn bij de “Overeenkomst”.
 4. Overeenkomst: een overeenkomst bestaat uit 1.) door René Internationaal uitgebrachte offerte, 2.) een opdrachtbevestiging, 3) deze Algemene Verkoopvoorwaarden, 4) eventueel bijlagen en/of schriftelijke vastgelegde aanvullende en/of afwijkende afspraken, in samenhang met de belangrijke handelsvoorwaarden die de partijen zijn overeengekomen, zoals de beschrijving van de goederen, het afleveradres, de voorwaarden, alle van toepassing zijnde bijzonderheden, de prijs, de valuta, de betalingsvoorwaarden en de eventuele speciale voorwaarden.
 5. Algemene Verkoopvoorwaarden: deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van René Internationaal

2. Toepassing

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes, monsters, overeenkomsten, leveringen, uitvoeringen van werkzaamheden door René Internationaal aan Koper, voor zover van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Verkoopvoorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

3. Offertes en Order-acceptatie

 1. Alle offertes en aanbiedingen van René Internationaal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen zijn alleen bindend voor René Internationaal als René Internationaal de Koper een schriftelijke orderbevestiging stuurt of René Internationaal met de productie van de goederen start om aan de order te voldoen.
 2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. René Internationaal kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is René Internationaal daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij René Internationaal anders aangeeft.
 5. *Op alle labels die René Internationaal moet ontwerpen wordt standaard een EAN code voor aangemaakt, tenzij de Koper aangeeft deze zelf aan te leveren of deze niet wenst. Voor het gebruik van de EAN code zal René Internationaal apart jaarlijks factureren.

4. Kwaliteit

 1. René Internationaal garandeert dat op het moment dat de goederen de fabriek van René Internationaal verlaten, ze voldoen aan de specificatie en/of het monster, dat door de partijen werd overeengekomen. René Internationaal is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van deze garantiebepaling, tenzij René Internationaal binnen veertien kalenderdagen na de levering van de goederen een schriftelijke mededeling van de Koper ontvangt en René Internationaal vervolgens een redelijke termijn krijgt om de goederen te onderzoeken en in voorkomende gevallen te herstellen en/of aan te passen.
 2. René Internationaal is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van de garantiebepaling van Clausule 4.1. voor zover de Koper op enigerlei wijze gebruik heeft gemaakt van de goederen nadat op basis van Clausule 4.1. een bericht werd verstuurd; of een gebrek dat aanleiding geeft tot deze niet nakoming het gevolg is van het feit dat de Koper inbreuk heeft gemaakt op Artikel 4.1.
 3. René Internationaal behoud het recht om op de geleverde artikelen of omdoos een lotnummer te plaatsen. Dit kan geen reden zijn voor afkeuring.
 4. Het is mogelijk dat tussen verschillende producties er kleine afwijkingen in kleur en geur zitten in het product of verpakking. Dit kan geen reden zijn voor afkeuring.

5. Prijzen en Betalingsgarantie

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW of soortgelijke locale belasting(en), die door de Koper aan René Internationaal moet worden betaald tegen ontvangst van een factuur. Voorafgaand aan de levering kan René Internationaal een voorschot op de betaling of een betalingsgarantie eisen in een vorm die door René Internationaal wordt bepaald.
 2. Indien tussen partijen een vaste prijs is overeengekomen, is René Internationaal niettemin ten alle tijden gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- en regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Koper die een beroep toekomt op BW 6,titel 5 afdeling 3 gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij René Internationaal dan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.

6. Levering

 1. René Internationaal levert de goederen aan de Koper en de Koper accepteert de levering van de goederen op de afgesproken leveringsplaats en op basis van de leveringsvoorwaarden die in de Overeenkomst staan vermeld. Indien de partijen de handelsvoorwaarden van de alsdan geldende bepalingen zijn overeengekomen, gelden deze boven tegenstrijdige voorwaarden.
 2. De overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper René Internationaal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij René Internationaal alsnog een redelijke termijn moet worden geboden om alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.
 3. Indien René Internationaal gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan René Internationaal ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van René Internationaal. De Koper is verplicht om de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien ophaling niet binnen 2 weken na oplevering geschied rekent René Internationaal opslagkosten (€12,50 per maand, per palletplaats)
 5. René Internationaal is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. *René Internationaal behoudt het recht van een onder- dan wel overlevering van max. 20% van de bestelde goederen in verband met het maken van charges in het productieproces.
 7. a. *Als de Koper zelf grondstoffen of verpakkingen aanlevert dient dit te gebeuren onder de leveringsvoorwaarden van René Internationaal. Indien niet geleverd wordt volgens de leveringsvoorwaarden dan komen de extra kosten voor de Koper.
  b. *De leveringsvoorwaarden van René Internationaal zijn:
  – Leveren na afgesproken datum
  – Verpakking moet schoon/praktisch verpakt zijn
  – Pakbon met vermelding van ons ordernummer/projectnummer moet aanwezig zijn
  – Geleverd op pallets met afmetingen 120cm(L) x 80cm(B)
  – 48 uur van tevoren voor levering bij ons gemeld zijn
  – IBC’s moeten met kunststof of metalen bodem geleverd worden i.v.m. cleanroom
 8. *Opslag van de geleverde goederen van de Koper worden opslagkosten voor gerekend door René Internationaal (€12,50 per maand, per palletplaats). Deze kosten gaan in na 3 maanden na ontvangst van de goederen of bij levering voor afgesproken datum.

7. Eigendom en Risico

 1. De goederen komen na de levering, dat wil zeggen op het moment dat de goederen in de macht van de Koper zijn gebracht, volledig voor rekening en risico van de Koper, inclusief het risico van geheel of gedeeltelijk verlies, kwaliteitsvermindering, waardevermindering en/of beschadiging.
 2. Alle goederen die door René Internationaal worden geleverd, blijven het wettelijke en economische eigendom van René Internationaal en worden door de koper namens René Internationaal gehouden, totdat de Koper de prijs volledig aan René Internationaal heeft betaald (inclusief de BTW of equivalente verkoopbelasting). De Koper mag de goederen als onderdeel van zijn normale handelsactiviteiten verder verkopen, tenzij René Internationaal de Koper heeft verzocht de goederen te retourneren.
 3. Voor het geval dat René Internationaal haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan René Internationaal en door René Internationaal aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van René Internationaal zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 4. René Internationaal blijft te allen tijde eigenaar van alle recepturen die bij haar ontwikkeld worden mits anders contractueel overeengekomen.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen, hun productie, ontwikkeling of creatie (inclusief verbeteringen) zijn en blijven het eigendom van René Internationaal (ongeacht of ze door de Koper werden besteld) en de Koper zal, op verzoek en op kosten van René Internationaal, elke handeling verrichten en alle nodige documentatie produceren om deze rechten te handhaven of om ze aan René Internationaal over te geven. Indien onduidelijkheid bestaat over / omtrent wie de rechthebbende is op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat René Internationaal de rechthebbende is.

9. Betaling

 1. De betaling moet volledig zijn ontvangen binnen de periode die op de factuur staat vermeld en in de valuta die in de Overeenkomst staat vermeld.
 2. Indien de Koper gevestigd is buiten Nederland en binnen de EU en geen geldig BTW nummer heeft doorgegeven of onjuiste BTW kosten zijn gerekend door René Internationaal behoudt René Internationaal het recht om de factuur aan te passen naar de geldende BTW percentages. Indien eerder gestelde van toepassing is behoudt René Internationaal het recht om verschil in BTW te vorderen.
 3. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. René Internationaal is in dat geval gerechtigd om de Koper de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. René Internationaal is gerechtigd de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom
 5. René Internationaal kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. René Internationaal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, buitengerechtelijke kosten en incassokosten worden voldaan.
 6. De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan René Internationaal verschuldigde.
 7. Bij uitblijvende betalingen is René Internationaal gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag eveneens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder executiekosten.
 8. In het geval van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de Koper zijn alle openstaande vorderingen jegens René Internationaal onmiddellijk opeisbaar.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.
 10. René Internationaal is gerechtigd haar verplichtingen voortkomend uit de Overeenkomst op te schorten totdat Koper aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
 11. Indien betaling niet wordt voldaan behoud René Internationaal het recht om de goederen die geproduceerd zijn voor de Koper te mogen verkopen in de markt in dezelfde hoedanigheid als aangeboden aan de Koper.

10. Zorgplicht

 1. De Koper zal te allen tijde de geleverde goederen op redelijke wijze behandelen volgens de mondelinge en/of schriftelijke aanwijzingen voor opslag, gebruik of onderhoud van de goederen. En zal geen handelingen verrichten die de kwaliteit van de goederen of de reputatie van de merken van René Internationaal nadelig kunnen beïnvloeden.
 2. Koper en zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat wanneer de goederen worden dóórverkocht, de nieuwe Koper deze voorwaarden tevens zal naleven.

11. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van René Internationaal is beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden directe schade en is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar daadwerkelijk gedane uitkering in voorkomend geval. Eventuele aansprakelijkheid is verder als volgt begrensd:
 2. De totale aansprakelijkheid van René Internationaal wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is beperkt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag voor de goederen waarover de claim wordt gemaakt, excl. BTW en/of de equivalente verkoopbelasting.
 3. René Internationaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat René Internationaal is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Onder directe schade kan worden verstaan:
  a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
  b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de aantoonbaar gebrekkige prestatie van René Internationaal aan de Overeenkomst te laten beantwoorden tenzij deze gebrekkige prestatie niet aan René Internationaal kan worden toegerekend.
  c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de ontstane schade als bedoeld in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
 5. Aansprakelijkheid van René Internationaal wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of daarmee verband houdende verplichting ontstaat slechts indien Koper René Internationaal onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en René Internationaal ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar is in de nakoming van haar verplichtingen en blijft tekort schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te omvatten, zodat René Internationaal in staat is adequaat te reageren,
 6. Eventuele aansprakelijkheid van René Internationaal vervalt door het verloop van half jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid of de goederen zijn geleverd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan deugdelijk en voldoende gedetailleerd schriftelijk bij René Internationaal meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen René Internationaal vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de schade die niet conform het bovenstaande deugdelijk schriftelijk is gemeld.
 7. René Internationaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder wordt begrepen: gevolgschade, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van productie, verlies van handel, geanticipeerde besparingen of bedrijfsstagnatie. Evenmin voor gevolg- of indirecte verliezen. Tevens is René Internationaal niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de Koper René Internationaal vrijwaren.
 8. De Koper vrijwaart René Internationaal en stelt René Internationaal volledig schadeloos tegen alle claims, verliezen, kosten (inclusief juridische kosten), boetes en schadevergoedingen van derden die op René Internationaal worden verhaald, of door René Internationaal worden geleden of opgelopen met betrekking tot de goederen als direct of indirect gevolg van omissies door de Koper, zijn werknemers of vertegenwoordigers of enige andere partij, niet zijnde René Internationaal. Indien René Internationaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden om René Internationaal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is René Internationaal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van René Internationaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.
 9. Alle garanties, verklaringen, algemene voorwaarden (behalve als ze uitdrukkelijk in de Overeenkomst staan vermeld), ongeacht of ze uitdrukkelijk of geïmpliceerd zijn door verordeningen, gewoonterecht, handelsgebruik e.d. schriftelijk dan wel mondeling -, worden hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard voor zover dat bij de wet is toegestaan.
 10. Eventuele verklaringen over de goederen, gebruiksaanwijzingen en marketingclaims over de goederen, worden te goeder trouw gedaan. Echter, René Internationaal is niet aansprakelijk voor dergelijke uitingen en of verklaringen.
 11. De in deze Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan aantoonbare opzet of grove schuld van René Internationaal of haar ondergeschikten.
 12. Alle medewerkers, inclusief directie en bedrijfsleiding, van René Internationaal zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk voor ontstane schade, vorderingen vanwege schade, noch aansprakelijk voor het doen van betalingen en/of vergoedingen vanwege de bedrijfsaansprakelijkheid.
 13. René Internationaal is niet verantwoordelijk voor de teksten op de etiketten van producten die René Internationaal produceert. Dit artikel geldt nadrukkelijk vooral voor teksten door derden aangeleverd of op advies van derden, waaronder opdrachtgevers, afnemers en adviseurs.
 14. René Internationaal is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de etiketten en de overige, door de klant aangeleverde, emballage/verpakkingsmaterialen.

12. Vertrouwelijkheid en niet-analyse

 1. De Koper zal geen vertrouwelijke informatie die aan René Internationaal of aan een gelieerde onderneming van René Internationaal toebehoort aan derden doorgeven, of zal deze data gebruiken voor andere doeleinden dan die uitdrukkelijk en schriftelijk door René Internationaal zijn goedgekeurd voor een periode van tien jaar. Onder vertrouwelijke informatie wordt tevens verstaan inclusief en zonder beperking: specificaties, formuleringen, productieprocessen, knowhow en/of technische of economisch informatie.
 2. Het is de Koper nadrukkelijk niet toegestaan de goederen te analyseren, of te laten analyseren door derden, op chemische samenstelling of structuur of dergelijke analyse van de goederen toe te staan of met voorkennis toelaten.
 3. Teneinde het eigendom en het vertrouwelijke karakter van de goederen van René Internationaal te beschermen zijn de volgende beperkingen van toepassing op het gebruik van deze goederen, behalve hetgeen redelijkerwijs noodzakelijk is voor veiligheids-doeleinden, zal de Koper geen analyse uitvoeren dan wel laten uitvoeren, dan wel een analyse toestaan of mogelijk maken met betrekking tot enig goed of monster door René Internationaal is geleverd ingevolge deze Overeenkomst of op andere wijze verkregen en zal de Koper de goederen niet kopiëren, noch het kopiëren van goederen toestaan.

13. Overmacht

 1. Indien René Internationaal door overmacht niet in staat is om te voldoen aan de leveringsverplichting, dan heeft René Internationaal het recht, zonder in gebreke te zijn, om de levering van de goederen uit te stellen totdat de overmacht niet langer bestaat.
 2. Overmacht is een omstandigheid die buiten de redelijke controle ligt van de betrokken partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurgeweld, een daad van God of Godsdienst, oorlog, opstand, burgeroorlog, vijandelijkheden, rellen, brand, ontploffing, ongeluk, overstroming, hoogwater, sabotage, ongedierte, gebrek aan goede brandstof, energie, grondstoffen, containers, vervoer, arbeidskrachten, staking, arbeidsonrust, uitval van computersystemen, (soft- of hardware, email of andere communicatiemiddelen), uitsluiting of dwangbevel, naleving van de wettelijke voorschriften en breukschade aan machines en/of apparatuur.

14. Beëindiging

 1. René Internationaal mag het gehele of een gedeelte van de Overeenkomst onder voorbehoud van alle rechten beëindigen met een schriftelijk bericht en een opzegtermijn van 30 dagen of met een schriftelijke bericht met onmiddellijke ingang als de Koper achterstallig is, met welk bedrag dan ook, dat aan René Internationaal betaald had moeten worden. Of als René Internationaal op basis van ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Koper de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zal of kan nakomen. Of als de Koper failliet of insolvent wordt verklaard of als de Koper inbreuk maakt op deze Overeenkomst en deze inbreuk niet binnen 30 dagen na een bericht hierover heeft hersteld.
 2. Voorts is René Internationaal bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van René Internationaal kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van René Internationaal op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien René Internationaal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken conform de wet en de Overeenkomst.
 4. Indien René Internationaal tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
 5. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is René Internationaal gerechtigd tot vordering op Koper van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Koper zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakomingsontbinding rechtvaardigt, dan is René Internationaal gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

15. Algemeen

 1. Indien een clausule van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, vernietigd wordt of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan zullen de resterende voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst, alsmede de rest van die specifieke clausule van kracht blijven.
 2. Indien René Internationaal niet steeds strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat René Internationaal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen.
 3. Alle variaties of wijzigingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden moeten schriftelijk vastgelegd en ondertekend zijn door de betrokken partijen.
 4. Alle Clausules met een * zijn niet van toepassing op producten aangeboden via René Professional of Whitelabelhaircare.

16. Wet en jurisdictie

 1. Op alle overeenkomsten tussen René Internationaal en de Koper, waar deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk dispuut als gevolg van of in verband met de Overeenkomst is onderhavig aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter.